Ordförklaringar

  • Karolin: av Carolus, latinska formen av namnet ”Karl”. Benämning på soldaterna inom Sveriges armé under konungarna Karl XI och Karl XII.
  • Dragon: Den norska Nordenfjeldske armén bestod till stor del av dragoner som är beridet infanteri. Dragonsoldaterna red till slagfältet där man steg av hästarna för att strida till fots.
  • Fältskär: Efterfrågan på amputationer, böldskärning etc blev stor under krigen på 1500- till 1800-talen. Antalet utbildade läkare var begränsat varför yrkeskategorin fältskär växte fram.